Όροι χρήσης διαγωνισμού

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο διάστημα από 11 Μαΐου μέχρι 18 Μαΐου 2020 στις 23:59. Κάθε υποψήφιος μπορεί να έχει μία μόνο συμμετοχή στον διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμού της  ΣΟΦΙΑ ΣΤ. ΛΑΤΤΟΥ – AMPULLA στο διαδίκτυο έχουν όλοι οι ενήλικες μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να μπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ampulla.gr/diagonismos-world-whisky-day-2020/ και να δηλώσουν τα ζητούμενα προσωπικά στοιχεία τους και συγκεκριμένα όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και e-mail, να κάνουν εγγραφή στο ηλεκτρονικό Newsletter της εταιρίας καθώς και να διαβάσουν και αποδεχθούν τους παρόντες όρους.

Η κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου στα γραφεία του AMPULLA θα αναδείξει έναν νικητή και έναν αναπληρωματικό, σε περίπτωση που ο νικητής δεν επιθυμεί να κάνει χρήση του δώρου, ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του. Το δώρο είναι μία φιάλη Smokehead Islay Single Malt 700 ml αξίας 47€. Τυχόν κόστη αποστολής βαραίνουν την διοργανώτρια εταιρία.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί με ειδική ανάρτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας που διατηρεί η διοργανώτρια εταιρία στο Facebook https://www.facebook.com/ampullacellar/ καθώς και στον ιστότοπο της εταιρίας www.ampulla.gr καθώς και με επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας που δηλώθηκε κατά την συμμετοχή στο διαγωνισμό. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλα. Το δώρο θα αποσταλεί στον νικητή εντός 3 εργάσιμων ημερών εφόσον είναι έγκυρα τα στοιχεία επικοινωνίας του.

O νικητής μπορεί να κληθεί από την διοργανώτρια εταιρία όπως μοιραστεί φωτογραφικό υλικό από την παραλαβή του δώρου, στο οποίο θα απεικονίζεται ο ίδιος με το δώρο και εκπρόσωπο της διοργανώτριας εταιρίας εφόσον αυτό είναι δυνατό.

Η παροχή των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων αποτελεί ρητή αποδοχή για την επεξεργασία τους και τη δημοσίευσή τους στο πλαίσιο του διαγωνισμού και για τους σκοπούς του.

Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από την ΣΟΦΙΑ ΣΤ. ΛΑΤΤΟΥ – AMPULLA, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε μέσω συνεργατών τους που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την ΣΟΦΙΑ ΣΤ. ΛΑΤΤΟΥ – AMPULLA σύμφωνα τις διατάξεις του ν.2472/1997 όπως ισχύει, του ν. 3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του διαγωνισμού (ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, τη διανομή των δώρων σε αυτούς κλπ) ή για ενημέρωσή τους (τυχόν αποστολή ενημερωτικού-διαφημιστικού υλικού κλπ).

Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, αντίρρησης και πρόσβασης σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του νόμου 2472/1997, τα οποία μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτησή τους στην εταιρεία ΣΟΦΙΑ ΣΤ. ΛΑΤΤΟΥ – AMPULLA με συστημένη επιστολή ή επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 2310-309916

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους παρόντες όρους από την ιστοσελίδα της εφαρμογής του διαγωνισμού.

Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, την παροχή της απαιτούμενης συναίνεσης, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της ΣΟΦΙΑ ΣΤ. ΛΑΤΤΟΥ – AMPULLA.